ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ!

Monday 12 Dec 2016 11:39am
ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ!
 

ಮುಂಬಯ್: ಭಾರತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಮಧ್ಲೆಂ ಚೊವ್ತೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂತ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯೆ ಆನಿಂ ಭಾರತಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಚ್ಯೆ ಸ್ಕೋರ್ ಪಳವ್ನ್ ಮೆಚ್ ‘ಡ್ರಾ’ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ನಶೀಬ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಚ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿಂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ್ ದ್ವಿಶತಕ್ ಆನಿಂ ಟೆಸ್ಟಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಶತಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಯಂತ್ ಯಾದವ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ 195 ರನ್ನಾಂಕ್ ಆಲೌವ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಭಾರತ್ 36 ರನ್ನಾಂನಿ ಮೆಚ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.