ಖೇಲ್ ರತ್ನ್, ಅರ್ಜುನಾಕ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾಚೆಂ ನಾಂವ್

Saturday 28 Apr 2018 10:12am
ಖೇಲ್ ರತ್ನ್, ಅರ್ಜುನಾಕ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾಚೆಂ ನಾಂವ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಭಾರತೀಯ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಕೊಮನ್’ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಾಂತುಂ ಇತಿಹಾಸಿಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪದಕ್ ಜಿಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 20 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಹಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಖೇಲ್ ರತ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್’ಯಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಎ.ಎಫ್.ಐ.ನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ನೀರಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಅನ್ನು ರಾಣಿ ಆನಿ ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಮನ್’ವೆಲ್ತ್ ಪದಕ್ ವಿಜೇತ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಪಟು ಸೀಮಾ ಪೂನಿಯಾ ಹಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂಯಿ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲಾ. 

20 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ನೀರಜಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಂಪ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಮನ್’ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಾಂತುಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪದಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.