ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹೊಕಿ ಫೈನಲಾಂತ್ ಚೀನಾಕ್ ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಲ್ವಣಿ

Sunday 5 Nov 2017 6:16pm
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹೊಕಿ ಫೈನಲಾಂತ್ ಚೀನಾಕ್ ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಲ್ವಣಿ
 

ಕಾಕಮಿಗಾರ (ಜಪಾನ್): ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹೊಕಿ ಟೂರ್ನಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ 5-4 ಗೋಲಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರಾಂತ್ ಚೀನಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಲಾ. 

ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾಕಮಿಗಾರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಪಂಗಡ್ ಜಿಕ್’ಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್’ಕಪಾಕ್ ಶೀದಾ ಅರ್ಹತಾ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಢಾಕಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹೊಕಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತಾನ್ ಮಲೇಶ್ಯಾಕ್ 2 -1 ಗೋಲಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.