ದಸಂಬ್ರಾಂತ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ-ಅನುಷ್ಕಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್!?

Tuesday 24 Oct 2017 7:06pm
ದಸಂಬ್ರಾಂತ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ-ಅನುಷ್ಕಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್!?
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಮ್ಹಾಕಾ ವಿರಾಮ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ್ ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ'ಕ್ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್? ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆನಿಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಖಂಯ್!

ದಸಂಬ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಜೊಡೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಕಾಲ್’ಚ್ ಶ್ರೀ ಲಂಕಾ ವಿರೋಧ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿಕ್ ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ.ನ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಾ ಆನಿಂ ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ.ಯೀ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಕ್ ವಿರಾಮ್ ದಿತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. 

ವಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹ್ಯೆ ಶಿಕ್ಳೆಂತ್ ಖೆಳುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ'ಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನವಿಂತ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.