ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಸ್ಟಾರ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಂತ್

Tuesday 26 Sep 2017 9:08pm
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಸ್ಟಾರ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಬಂದಿಸಾಳೆಂತ್
 

ಲಂಡನ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಉಪ ನಾಯಕ್ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಹಾಕಾ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ.

ಬ್ರಿಸ್ಟಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಘಟನಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಹಾಕಾ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಮುಕ್ತ್ ಕೆಲಾಂ. ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಬಂದಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಏಕ್ ದಿವಸೀಯ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಥಾವ್ನ್ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆನಿಂ ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಣಾಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಘಟನಾವೆಳಾ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಸಂಗಿಂ ಸಹ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಲ್ಸ್ ಸಯ್ತೀ ಆಸ್'ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ವಿಚಾರಣಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಪಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಥಾವ್ನ್ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಕ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಆನಿಂ ಹೇಲ್ಸ್ ಗೈರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸಿಬಿ ಬದಲಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತಲೆಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.