ಧುವೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫಿ

Thursday 14 Sep 2017 8:35pm
ಧುವೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫಿ
 

ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಹಿಣೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಫೋಟೊ ಅಭಿಮಾನಿಂ ಸವೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸೆರೆನಾನ್ ಇನ್ಸ್’ಟಾಗ್ರಾಮಾರ್ ಘಾಲಾ. 

ಸೆರೆನಾನ್ ಫೋಟೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೆಂ ನಾಂವ್’ಯೀ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾಂ – ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಒಲಂಪಿಯಾ ಒಹಾನಿಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲಾ. 23 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಜಿಕ್’ಲ್ಲೆಂ ಸೆರೆನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾನ್ ಸಂತೊಸ್ಲಾ. 

ಸಪ್ತಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೆರೆನಾನ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ; ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಸ ದೀಸ್ ಸೆರೆನಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸುದ್ರುನ್, ಸೆರೆನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.