ಆಸೀಸ್ ಶಿಂಕ್ಳಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಧಖೊ!

Thursday 14 Sep 2017 8:16pm
ಆಸೀಸ್ ಶಿಂಕ್ಳಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಧಖೊ!
 

ಮುಂಬಯ್: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ಆರಂಭಿಕ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರೋಧ್ 3 ಪಂದ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾ. ಪತಿಣ್ ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಹಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಪಂದ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವ್ಲಾ. 

ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಧವನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರೋಧ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್’ಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ಉರ್’ಲ್ಲೊ. ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಥಾವ್ನ್ ಧವನಾನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರೋಧ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನಿಂ ಏಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿಂತ್ ಬರೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಧವನಾಚ್ಯಾ ಗಯ್ರ್ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆ. ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರೋಧ್ 5 ಪಂದ್ಯಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳಿ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸುನ್, ಸಪ್ತಂಬರ್ 17ವೆರ್ ಚೆನ್ನೈಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಪಾಕ್ ಮಯ್ದಾನಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಂದ್ಯ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.