ನವೆಂಬರ್ 27ವೆರ್ ಜಹೀರ್-ಸಾಗರಿಕಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್

Thursday 14 Sep 2017 8:07pm
ನವೆಂಬರ್ 27ವೆರ್ ಜಹೀರ್-ಸಾಗರಿಕಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್
 

ಮುಂಬಯ್: ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮೇ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಖರಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಆನಿಂ ನಟಿ ಸಾಗರಿಕಾ ಜೊಡೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರ್ 27ವೆರ್ ಲಗ್ನಾ ಬಾಂಧಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್.

ಹಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್ ಜಹೀರ್ ಖಾನಾನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾ, ಆನಿಂ ಸಾಗರಿಕಾನ್’ಯೀ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. 

ಎದೊಳ್’ಚ್ ಜಹೀರಾನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ. ಮುಂಬಯ್ತ್ ಕಾಜಾರ್ ಆನಿಂ ಪುಣೆಂತ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ತಲೊ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.