300ವ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಧೋನಿನ್ ರಚ್ಲೊ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ!

Thursday 31 Aug 2017 8:30pm
300ವ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಧೋನಿನ್ ರಚ್ಲೊ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ!
 

ಕೊಲಂಬೊಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ 300ವ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಕಪ್ತಾನ್ ಮಹೇಂದ್ರ್ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಹಾಣೆಂ 49 ರನ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಅಜೇಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾ.

ಸ್ಮರಣೀಯ್ ಖೆಳಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಭೋವ್ ಚಡ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನೊಟ್ ಔಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ.

73 ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂನಿ ತೊ ಅಜೇಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾ. ಶ್ರೀಲಂಕಾಚೊ ಚಮಿಂದಾ ವಾಸ್ ಆನಿಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚೊ ಶೊನ್ ಪೊಲಾಕ್ 72 ಖೆಳಾಂನಿ ಅಜೇಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾತ್. 

99 ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಚೊ ಕುಮಾರ ಸಂಗಕ್ಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ ಮೊಡುಂಕ್ ಧೋನಿಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ.

300ವ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧೋನಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಧೋನಿನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಂನಿ 10 ಶತಕ್, 65 ಅರ್ಧೆ ಶತಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಒಟ್ಟುಕ್ 9657 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.