ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ನಿರಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ 'ನೈಕ್' ಕಂಪನಿ

Tuesday 22 Aug 2017 7:46pm
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ನಿರಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ 'ನೈಕ್' ಕಂಪನಿ
 

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಚೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಕಿಟ್ ಹಾಚೆ ಪೋಶಕ್ 'ನೈಕ್' ಕಂಪನಿ ವಿಶಿಂ ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ'ಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾಂ. ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ನೈಕ್ ಕಂಪನಿನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಮಟ್ಟಾಚೆ ವಸ್ತುರ್ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್. ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್’ಯೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ.

ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ'ಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತೆ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ನೈಕ್ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಸವೆಂ ಸಭಾ ಚಲೊವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಚಲಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿನೋದ್ ರೈ ಹಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾ. ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಸ್ತುನ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಖೆಳುಂಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

2006 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ನೈಕ್ ಕಂಪನಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಸವೆಂ ಆಸಾ. 2020 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಕಿಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ 370 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಖರಾರ್ ಕೆಲಾ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.