'ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ' ಘೋಶಣ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ರಾಯ್ನಾಚೊ ಸಲಾಮ್

Wednesday 16 Aug 2017 6:55pm
'ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ' ಘೋಶಣ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ರಾಯ್ನಾಚೊ ಸಲಾಮ್
 

ಶ್ರೀನಗರ: ಸದಾಂಯ್ ಏಕ್ ನಾಂ ಏಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಆತಾಂ ಆನ್ಯೆಕಾ ವಿಶಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸಾ. 

ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಲ್ ಚೌಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜೊರಾನ್ ’ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ವಿಡಿಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಘುಂವುನ್ ಆಸಾ. ’ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಜೊರಾನ್ ಘೋಷಣ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ರಾಯ್ನಾ ಹಾಣೆಂ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 

ರಾಯ್ನಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಟ್ವೀಟ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ -

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.