ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್

Thursday 10 Aug 2017 7:20pm
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್
 

ಅಮರಾವತಿ: ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಹಿಣೆಂ ಅಗೋಸ್ತ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಂಧ್ರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾ. 

ವಿಜಯ್’ವಾಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೂ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಆಯುಕ್ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ಎಮ್. ಜಗನ್ನಾಥಮ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್, ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧುಕ್ ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸುನ್, ಗ್ರೂಪ್-1 ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ನೇಮಕ್ ಜಾಲಾ.

ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್ ಜಿಕುನ್ ಭಾರತಾಕ್ ನಾಂವ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಹಿಕಾ ಗ್ರೂಪ್-1 ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ಖುದ್ಧ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡುನ್ ಹೆಂ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ್ ಸಿಂಧುಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಆನಿಂ ಸರ್ವ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ದಾಖ್ಲೆ ದೀವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವುಂಕ್ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ. 

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹನ್ ಸಿಂಧು ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಫಾವೊ ತೊ ನ್ಯಾಯ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊಯೀ ತಿಣೆಂ ದಿಲಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹ್ಯೆ ಜವಾಬ್ದಾರೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಖೆಳ್’ಯೀ ಮುಕಾರ್ಸಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.