10 ವಿಕೆಟ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ವೇಗಿ

Thursday 10 Aug 2017 9:40am
10 ವಿಕೆಟ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ವೇಗಿ
 

ಐ.ಸಿ.ಸಿ. ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್’ಮೆನಾಂಕ್ ಘಾಮ್ ಸುಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ ಹಾಣೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾ. ಎಸ್ಸೆಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಕೌಂಟಿ ಖೆಳ್ಚೊ ಅಮೀರ್ ಹಾಣೆಂ ಎಕಾಚ್ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ 10 ವಿಕೆಟ್ ಉಸ್ಳಾಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಸ್ಕಾರ್ಬರೋಂತ್ ಎಸ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆನಿಂ ಯಾರ್ಕ್ ಶೈರ್ ಮಧೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ ಹಾಣೆಂ 10 ವಿಕೆಟ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಯಾರ್ಕ್ ಶೈರ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಆಘಾತ್ ದಿಲೊ. ಅಮೀರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ಬೌಲಿಂಗಾ ವರ್ವಿಂ ಎಸ್ಸೆಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ 8 ವಿಕೆಟಾಂನಿ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ. 

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 11.2 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಅಮೀರಾನ್ 18 ರನ್ ದೀವ್ನ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆ. ಹಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಚ್ಯಾ ಶಾಥಿಯೆಕ್ ಯಾರ್ಕ್ ಶೈರ್ ಪಂಗಡ್ 113 ರನ್ನಾಂಕ್ ಒಲೌಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 10ವೊ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್’ಮೆನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮೀರಾನ್ 22 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆ. 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್’ಯೀ ಅಮೀರಾಚ್ಯಾ ಬೌಲಿಂಗಾಕ್ ಯಾರ್ಕ್ ಶೈರ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ 150 ರನ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ಒಲೌಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಫಕತ್ 32 ರನ್ನಾಂಚಿ ಲಕ್ಷ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್ಸೆಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ ಅಮೀರಾನ್ 

54 ರನ್ ದೀವ್ನ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯೊ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.