ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಫ್ರಿದಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಾಣಿಕ್!

Thursday 3 Aug 2017 7:53pm
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಫ್ರಿದಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಾಣಿಕ್!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಭಾರತ್-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್’ಯಿ ದೆಶಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಕ್’ಯೀ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡ್ಲಾ. ತರೀ, ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಉಣಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್, ಶಾಹೀದ್ ಆಫ್ರಿದಿಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. 

ಕೊಹ್ಲಿಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಫ್ರಿದಿನ್ ಟ್ವಿಟರಾರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಸರ್ವಾಂ ಸವೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.