ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರೋಧ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಬುಲ್ಸಾಕ್ ಜೀಕ್

Monday 31 Jul 2017 6:56pm
ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರೋಧ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಬುಲ್ಸಾಕ್ ಜೀಕ್
 

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್: ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಬುಲ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ವಿರೋಧ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಬಲಿಷ್ಟ್ ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಲಾ.

ನವೊ ಮುಖೆಲಿ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಆಕರ್ಷಕ್ ಖೆಳಾ ವರ್ವಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಬುಲ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಬರಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರೈಡಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಅಂಕೆ ತಾಣೆಂ ಜೊಡ್ನ್ ದಿಲೆ. ರೋಹಿತಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ 7 ಅಂಕ್ ಗಳ್ಸುನ್ ಪಂದ್ಯ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಬಿರುದ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ.

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಬುಲ್ಸ್ 31-21 ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ ಅಂತರಾರ್ ಪಂದ್ಯ್ ಮುಗ್ದಾತಾನಾ ಹೈದ್ರಾಬಾದಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೆ.

ಪಂದ್ಯ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಮಿನುಟಾಂನಿ ಒಲೌಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್, ಪರತ್ ಅಂಕ್ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ಲೆ. ಬುಲ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ರೈಡಿಂಗಾಂತ್ 17 ಆನಿಂ ಟ್ಯಾಕಲಾಂತ್ 9 ಅಂಕೆ ಗಳ್ಸಿಲೆ.

ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಚೌಧರಿ, ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗಾಂತ್ 500 ಅಂಕೆ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.