ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚಿ 'ಅದ್ಭುತ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿ’: ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ

Wednesday 26 Jul 2017 8:46pm
ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚಿ  'ಅದ್ಭುತ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿ’: ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ
 

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್: ಐ.ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್’ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಚಿ ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚಿ ಅದ್ಭುತ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಟೆನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಹಿಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾಂ. 

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಅದ್ಭುತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ತೆಂಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ರಾಯ್’ಭಾರಿ, ಆನಿಂ ವಿಶ್ವ್’ಕಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ಬರೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. 

ಎದೊಳ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ರನ್ ಗಳ್ಸುನ್ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜಾನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. 186 ಪಂದ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳುನ್ ತಾಣೆಂ 6,190 ರನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.