100'ವ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ಗೇಲಾಕ್ ಶೂನ್ಯ್ ಅಂಕೆ

Monday 8 May 2017 11:48pm
100'ವ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ಗೇಲಾಕ್ ಶೂನ್ಯ್ ಅಂಕೆ
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ರೊಯಲ್ ಚ್ಯಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ತಂಡಾಚೊ ಸುರ್ವಿಲೊ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್’ಮ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಐ.ಪಿ.ಎಲಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ 100'ವೊ ಪಂದ್ಯ್ ಸ್ಮರಣೀಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ವಿಫಲ್ ಜಾಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ರನ್ ಗಳ್ಸುನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೊ ಗೇಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಭರಾವ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲಾಕ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರಾಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ನಿರಾಸ್ ಕೆಲಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ ಗೇಲಾನ್!

ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ ಗೇಲಾನ್!

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಏಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲಾನ್ ಏಕ್ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಆತಾಂ ಜಾಮಯ್ಕಾ ತಾಲ್ಹವ್ಹಾ ಆನಿ ಟ್ರಿಂಬಾಗೊ ನೈಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅರ್ಹತಾ ಮೆಚಾಂತ್ ಗೇಲಾನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ...

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲಾನ್, ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲೆಂ!

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲಾನ್, ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲೆಂ!

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾದ್ವಾರಿಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಯ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಂ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ತಾ. ತಾಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಕುತೂಹಲ್’ಭರಿತ್ ಖಬಾರ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.