ಯಾದವಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್’ವೆಲಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ

Friday 17 Mar 2017 5:38pm
ಯಾದವಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್’ವೆಲಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ
 

ರಾಂಚಿಂತ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವೆಗಾಚ್ಯಾ ಬೊಲಿಂಗಾಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚೊ ಒಲ್-ರೌಂಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್’ವೆಲ್ ಹಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಟ್ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲಾಂ.

ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ನಾಯಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್’ವೆಲಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ಓವರಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೊ. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಬ್ಯಾಟ್ ವಾಪರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಶತಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಉಮೇಶ್ ಯಾದವಾನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲಾಚೊ ವೇಗ್ ಗಂಟ್ಯಾಕ್ 140 ಕಿ.ಮಿ. ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.