ಕೋಚ್ ಕುಂಬ್ಳೆ'ಕ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೊ, ಕುಂಬ್ಳೆ'ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್?

Sunday 12 Mar 2017 8:51pm
ಕೋಚ್ ಕುಂಬ್ಳೆ'ಕ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೊ, ಕುಂಬ್ಳೆ'ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್?
 

ಮುಂಬೈ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೋಚ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ'ಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಬಡ್ತಿ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಕೋಚ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ(ಐಸಿಸಿ) ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್'ಯೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಮ್ಗಾರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸೂಚನ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಕುಂಬ್ಳೆ ಕೋಚ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಸಾಂಕ್ಳಿಚ್ಚ್ ಅನಿಲ್ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಅಖ್ರೇಚೆಂ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟೀಂ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹುದ್ದೊ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೂನ್ ಆಯ್ಲಾ.

19 ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ದೀಂವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಕೋಚಿಂಗ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಚಲ್ತಾ. ಕುಂಬ್ಳೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹುದ್ದೊ ಕಾಣ್ಘೆತಾ ವಾ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಚಿತ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.