ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಾವಳಿಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್!

Tuesday 7 Mar 2017 1:37pm
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಾವಳಿಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್!
 

ಲಂಡನ್: ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಚಾವ್ಣೆಕ್ ನೀಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ಬೋಗ್'ಚ್ಚ್ ಅಳ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಿಯಮಾವಳಿಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಬದಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಬಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನಾಚ್ಯಾ ಬಿಚಾವ್ಣ್ ರಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಬ್ಯಾಟಾಚೆಂ ದಾಟಾಯ್ ಆನಿಂ ಆಳ್ತೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಮೈದಾನಾಂತ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ದುರ್ವರ್ತನ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದಂಡ್ ಜಾಂವ್ನ್ ವಿರೋದ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಚಡಿತ್ ರನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ತೀರ್ಮಾನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ. ಹ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ನಿಯಮಾವಳಿ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸೂತ್ರಾಂನಿ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

ಲಂಡನ್ ಮಾರಿಲೆಬೊನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ವಾದ್-ವಿವಾದಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯೊ ಮಹತ್ವಾಚೊ ತೀರ್ಮಾನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್'ಚೆಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಳ್ತೆಂ, ನಿಗದಿತ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಮಿಕ್ವೊಂಕ್ ನಜೊ. ನವ್ಯೊ ನಿಯಮಾಳಿ  ಪ್ರಕಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಗರಿಷ್ಠ್ ಆಕಾರ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, 108 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ರೂಂದ್, 67 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಉಬಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಟೋ'ಚೆಂ ರೂಂದ್ ಗರಿಷ್ಠ್ 40 ಮಿಲಿಮೀಟರಾಕ್ ನಿಗದಿತ್ ಕೆಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಮೈದಾನಾರ್ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್, ಝಗ್ಡೆಂ, ಜಾತ್ವಾದ್ ನಿಂದನ್ ತಸಲ್ಯಾ ದುರ್ವರ್ತನ್ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್'ಯೀ ಥೊಡ್ಯೊ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ದುರ್ವರ್ತನ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ದಂಡ್ ರೂಪಾರ್ ವಿರೋದ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಚಡಿತ್ ರನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ.

ತಸೆಂಚ್ ರನ್ ಔಟ್, ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪ್ ಅಗೌರವಾನ್ ದೆಖ್ಚೆಂ, ಬೆಸ್ಟೆಂಚ್ ಔಟ್ ಖಾತಿರ್ ಅಂಪೈರ್ ಲಾಗಿಂ ಮನವಿ ಕರ್ಚೆಂ'ಯೀ ಸಯ್ತ್ ನವ್ಯಾ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ್ ದುರ್ವರ್ತನ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾತಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಪಂದ್ಯ್ ಚಾಲನ್ ಸ್ಥಿತಿಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಯ್ತೀ ದುರ್ವರ್ತನ್ ಅಡಿರ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟಾಚೆಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನೀಜ್ ಸ್ವರೂಪ್'ಚ್ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಬೌಲರಾಂಕ್ ಮೋಲ್'ಚ್ಚ್ ನಾಂ ಜಾಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ 'ಬಿಚಾಯ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಶೆಂ ಜಾಲಾ ಆಸೂನ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಲಾಗೂನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೋಷಕಾಂನಿ ಹ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ನಿಯಮಾವಳಿ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮಾವಳಿಕ್ ಲಂಡನ್'ಚ್ಯಾ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಆಸೂನ್, ಐ.ಸಿ.ಸಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚೇಯ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಜಾಯ್ಜಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.