ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ'ಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ 7 ಕರೊಡ್!

Friday 17 Feb 2017 4:38pm
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ'ಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ 7 ಕರೊಡ್!
 

ನವಿದೆಹಲಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮದೆಂ ಫೆಬ್ರೆರ್ 23 ಥಾವ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಾಂತು ಪಯ್ಲೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಐಸಿಸಿ ಥಾವ್ನ್ 6.70 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಬಹುಮಾನ್ ಯೆತೆಲೆಂ.

ಹರ್ಯ್ಯೇಕ್ ವರ್ಸಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 1'ವೆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಐಸಿಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಹುಮಾನ್ ಐವಜ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಸದ್ಯಾಕ್ ಭಾರತ್ 121 ಅಂಕೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್ 109 ಅಂಕೊ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1'ವೆರ್ ಖಂಯ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಾರ್ ಉರ್ತಾಗೀ, ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಹೊ ಐವಜ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರೀ ಪುರೊ, ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಾರ್ ಉರ್ತಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತೀನ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್'ಯೀ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಪಾವುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭಾರತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ವಾ ದೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್'ಚ್ಚ್ ಉರ್ತೆಲೆಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.