ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಥಾವ್ನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಮಹಾ ಝೂಜ್: ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಫೈಟ್

Thursday 16 Feb 2017 11:53pm
ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಥಾವ್ನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಮಹಾ ಝೂಜ್: ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಫೈಟ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಐಪಿಎಲ್) 10'ವ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕರ್ಣಾಚಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಂಡಳಿ(ಬಿಸಿಸಿಐ) ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಹೈದರಾಬಾದಾಂತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಥಾವ್ನ್ ಐಪಿಎಲ್'ಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. 

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಆನಿಂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್(ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ಪಂಗ್ಡಾಂ, ಉದ್ಘಾಟನ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾತೆಲಿಂ. 

ಪಂದ್ಯಾಟಾಚಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 1: ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 5'ಕ್, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 2: ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್-ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 3: ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್-ಕೆಕೆಆರ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 4: ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್-ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 4 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 5: ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೇವಿಲ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 6: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 9, 4 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 7: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್-ಕೆಕೆಆರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 9, 8 ವೊರಾರ್ 

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 8: ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 9: ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್-ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೇವಿಲ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 10: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 11: ಕೆಕೆಆರ್-ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 12: ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 4 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 13: ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್-ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 14: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕೆಕೆಆರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 4 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 15: ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್-ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೇವಿಲ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 16: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್-ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 4 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 17: ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 18: ಕೆಕೆಆರ್-ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೇವಿಲ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 4 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 19: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 20: ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 21: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೇವಿಲ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 22: ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್-ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 23: ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್- ಕೆಕೆಆರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 24: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್-ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೇವಿಲ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 4 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 25: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್-ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 26: ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್-ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 4 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 27: ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಕೆಕೆಆರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 28: ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್-ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 29: ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 30: ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್-ಕೆಕೆಆರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 31: ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 32: ಕೆಕೆಆರ್-ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೇವಿಲ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 4 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 33: ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್-ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 34: ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 4 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 35: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್-ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 36: ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್-ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೇವಿಲ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 4 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 37: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕೆಕೆಆರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 38: ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇ 1, 4 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 39: ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್-ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಮೇ 1, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 40: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೇವಿಲ್ಸ್ ಮೇ 2, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 41: ಕೆಕೆಆರ್-ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮೇ 3, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 42: ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್-ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೇವಿಲ್ಸ್ ಮೇ 4, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 43: ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮೇ 5, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 44: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್-ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮೇ 6, 4 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 45: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್-ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೇವಿಲ್ಸ್ ಮೇ 6, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 46: ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಕೆಕೆಆರ್ ಮೇ 7, 4 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 47: ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್-ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮೇ 7, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 48: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 8, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 49: ಕೆಕೆಆರ್-ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮೇ 9, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 50: ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್-ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೇವಿಲ್ಸ್ ಮೇ 10, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 51: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್-ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮೇ 11, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 52: ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್-ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೇವಿಲ್ಸ್ ಮೇ 12, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 53: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಮೇ 13, 4 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 54: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್-ಕೆಕೆಆರ್ ಮೇ 13, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 55:ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್-ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮೇ 14, 8 ವೊರಾರ್

ಪಂದ್ಯಾಟ್ 56:ಆರ್‌ಸಿಬಿ-ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೇವಿಲ್ಸ್ ಮೇ 15, 8 ವೊರಾರ್

ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್: ಮೇ 16, 8 ವೊರಾರ್

ಎಲಿಮಿನೆಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್: ಮೇ: 17, 8 ವೊರಾರ್

ದುಸ್ರೆಂ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್: ಮೇ 19, 8 ವೊರಾರ್

ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್: ಮೇ 21, 8 ವೊರಾರ್

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.