ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಸತತ್ ಸವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಜಿಕ್ಲೆಂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ!

Monday 13 Feb 2017 10:18pm
ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಸತತ್ ಸವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಜಿಕ್ಲೆಂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ!
 

ಸ್ಫೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್'ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸತತ್ ಸವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಜಿಕುನ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ 2014’ವ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತ್, ಚಾರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂ ಪೈಕೀ 2-0 ಅಂತರಾರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಸಲ್ವಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ’ನ್ ವಯ್ಸಿಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಕ್ಳಿಂತ್ 2015’ವ್ಯಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂ ಪೈಕೀ 3-0 ಅಂತರಾರ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಜಿಕ್ಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಕ್ಳಿಂತ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ 2-1 ಅಂತರಾರ್ ಸಲ್ವವ್ನ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಜಿಕ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, 2-0 ಅಂತರಾರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಸಲ್ವವ್ನ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಜಿಕ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2016’ವ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ 3-0 ಅಂತರಾರ್ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂ ಪೈಕೀ 3 ಪಂದ್ಯಾಂನಿ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ನ್ ಭಾರತ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಜಿಕ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸತತ್ ಸವೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಪಂಗಡ್, ಸಾಂಕ್ಳಿ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.