ಕುರ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವ ಕಪ್ಪಾಂತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಜೀಕ್

Tuesday 31 Jan 2017 2:26pm
ಕುರ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವ ಕಪ್ಪಾಂತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಜೀಕ್
 

ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್, ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮೆಚಾಂತ್ ಭಾರತಾನ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಶುಭಾರಂಭ್ ಜಾಲಾ.

20 ಒವರಾಂನಿ ಭಾರತಾನ್ 279 ರನ್ನ್  ಕಾಡ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಾನ್ 170 ರನ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆ ಆನಿಂ ಸಲ್ವಣಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ.

ಭಾರತಾ ತರ್ಫೆನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಯರಾಮಯ್ಯನ್ 96 ರನ್ನ್ ಆನಿಂ ಕೇತನ್ ಪಟೇಲಾನ್ 98 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.