ಆಜ್ ಹೈ ಓಲ್ಟೇಜ್ ಖೇಳ್ ಚಲ್ತಲೊ

Sunday 29 Jan 2017 1:20pm
ಆಜ್ ಹೈ ಓಲ್ಟೇಜ್ ಖೇಳ್ ಚಲ್ತಲೊ
 

ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಿಡ್ನಿಂತ್ ಹೈ ಓಲ್ಟೇಜ್ ಖೇಳ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ಲೆ ದೋಗ್ ಮಹಾನ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಮುಖಾಮುಖಿಂ ಖೆಳ್ತೆಲೆ. ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಖೆಳಾಂತ್ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಆನಿಂ ರಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಖೆಳ್ತೆಲೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಪನ್ ಫೈನಲಾಂತ್ ಸಾತ್ರಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಜಿಕ್’ಲ್ಲೊ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ 2009’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಆಸಾ. 2009’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಖ್ರೇಚ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೋಗ್’ಯಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಖೆಳ್’ಲ್ಲೆ ಆನಿಂ ರಫೆಲಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್’ಲ್ಲಿ.

2010’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಪನ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಡರರಾನ್, ಬ್ರಿಟನಾಚೊ ದಿಗ್ಗಜ್ ಆಂಡಿ ಮರ್ರೆಕ್ ಸಲ್ವವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲಿ. ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಂತ್ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಿಗೊರ್ ಡಿಮಿಟ್ರೊವ್ ಹಾಕಾ ಸಲ್ವವ್ನ್ ನಡಾಲಾನ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆಜ್ ಚಲ್ಚೊ ಖೇಳ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ತಯಾರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.