ಎಕಾಚ್ ಒವರಾಂತ್ 6 ವಿಕೆಟಿ!

Saturday 28 Jan 2017 9:46am
ಎಕಾಚ್ ಒವರಾಂತ್ 6 ವಿಕೆಟಿ!
 

ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್: ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗಾನ್ 6 ಬೊಲಾಂಕ್ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್.

ಅಸಲೊಚ್ ಉಡಾಸ್ ಉರ್ಚ್ಯೆ ತಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ದೇಶಿಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಎಕಾ ಬೊಲರಾನ್, ಎಕಾಚ್ ಒವರಾಂತ್ 6 ವಿಕೆಟಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಹೊ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೊಯಿಂಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಅಲೇಡ್ ಕ್ಯಾರಿ, ಹಾಣೆಂ ಹೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಈಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಲಾರಾಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾ ವಿರೋಧ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ 8 ಒವರಾಂನಿ ಏಕ್’ಯಿ ವಿಕೆಟ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂ. 9’ವ್ಯಾ ಒವರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ 6 ಬೊಲಾಂಕ್ 6 ವಿಕೆಟಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಬೊಲಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಚ್, ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಬೊಲಾಕ್ ಎಲ್.ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಬೊಲಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.