ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಜೀಕ್

Friday 27 Jan 2017 11:50am
ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಜೀಕ್
 

ಕಾನ್ಪೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಸಾತ್ ವಿಕೆಟ್ಯಾಂನಿ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾನ್ ವೀಸ್ ಒವರಾಂಕ್ 147 ರನ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಸಾತ್ ವಿಕೆಟ್ಯೊ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯೊ.

ದುಸ್ರೆಂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾನ್ ಫಕತ್ 3 ವಿಕೆಟಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಫಕತ್ 18.1 ಒವರಾಂನಿ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿ.

ಭಾರತಾಚೆಂ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬರೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ, 75 ರನ್ನಾಂಕ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ವಿಕೆಟಿ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಟಾಪಟ್ ವಿಕೆಟಿ ವಚೊನ್ ವೀಸ್ ಒವರಾಂಕ್ 147 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆ.

ಆನಿಂ ದೋನ್ ಮೆಚಾಂ ಆಸಾತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮೆಚಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಜಿಕಾಜಯ್ ನಾಂ ತರ್ ಸರಣಿ ಚುಕ್ಲೆಲೆ ಪರಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯೆತ್.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.