ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲಾನ್ ಮಲೇಶಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್ಲಿ

Monday 23 Jan 2017 12:29pm
ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲಾನ್ ಮಲೇಶಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್ಲಿ
 

ಮಲೇಶಿಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್ಲಿ.

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಖೇಳ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ನ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ಸೈನಾ, ಫೈನಲಾಂತ್ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಪೋರ್ನ ಪವೇ ಚೋಚುವಾಂಗ್ ಹಿಕಾ ಸಲ್ವಯ್ಲಾಂ. 22-20, 22-20 ಶೀದಾ ಖೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೋಚುವಾಂಗ್ ಹಿಕಾ ಸಲ್ವವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿ.

ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲಾಂತ್ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫಿತ್ರಿಯಾನಿ ವಿರೋಧ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಾನ್ ಹೊಂಗ್’ಕೊಂಗಾಚ್ಯಾ ಯಿಪ್ ಪುಯಿ ಯಿನ್ ಹಿಕಾ 21-13, 21-10 ಶೀದಾ ಖೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಲ್ವವ್ನ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಕ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್

ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಕ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್

ಮಲೇಶಿಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಲೇಶಿಯನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್’ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಇಂಡೊನೇಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫಿತ್ರಿಯಾನಿ ವಿರೋಧ್ 21-15, 21-14 ಹ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಅಂಕ್ ಜೋಡ್ನ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ...

ಮಕಾವ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಕ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಆನಿಂ ಪಿ.ವಿ ಸಿಂಧು

ಮಕಾವ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಕ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಆನಿಂ ಪಿ.ವಿ ಸಿಂಧು

ಮಕಾವ್ ಒಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಡ್’ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂತ್ ರುಪ್ಯಾಳೆಂ ಪದಕ್ ಜಿಕ್ಲೆಲೆಂ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಭಾಗ್ ಘೆತಾ ಖಂಯ್. ಎದೊಳ್’ಚ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಕಾವ್ ಒಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಡ್’ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂತ್ ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಿಂಧು ಹ್ಯಾ...

ಹೊಂಗ್ ಕೊಂಗ್ ಒಪನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಸಿಂಧು ಆನಿಂ ಸೈನಾ ಪ್ರವೇಶ್

ಹೊಂಗ್ ಕೊಂಗ್ ಒಪನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಸಿಂಧು ಆನಿಂ ಸೈನಾ ಪ್ರವೇಶ್

ಹೊಂಗ್ ಕೊಂಗ್ ಒಪನ್ ಸಿರೀಸ್ ಬ್ಯಾಡ್’ಮಿಂಟನ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾರತಾಚಿ ತಾರಾಂ, ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಆನಿಂ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ತೈವಾನ್’ಚ್ಯಾ ಸು.ಯಾ.ಚಿಂಗ್ ವಿರೋಧ್ 21-10, 21-14 ಅಂತರಾಚ್ಯೆರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಡ್ನ್...

ಸಿಂಧು, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಪ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ!

ಸಿಂಧು, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಪ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ!

21 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಿ.ವಿ ಸಿಂಧು’ನ್ ಬ್ಯಾಡ್’ಮಿಂಟನ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಸನ್ ಯೂ’ಕ್ ಫೈನಲಾಂತ್ ಸಲ್ವವ್ನ್ ಸೂಪರ್ ಸಿರೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಪ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ತೇಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸೂಪರ್ ಖೆಳಾಕ್ ಆನಿಂ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಪಾಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂಧುಚಿ ಆಶಾ...

ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲಾಕ್ ‘ಜಿ’ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್ಳೊ!

ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲಾಕ್ ‘ಜಿ’ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್ಳೊ!

ಭಾರತಾಚಿ ಖ್ಯಾತ್ ಬ್ಯಾಡ್’ಮಿಂಟನ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲಾಕ್ ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ‘ಜಿ’ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ವೆ ರೇಂಕ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ರೇಂಕಾಚಿ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಹಿಣೆಂ 2012ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಲಂಡನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಕಾಸ್ಯಾಚೆಂ...

ಯು.ಎಸ್. ಬ್ಯಾಡ್’ಮಿಂಟನ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್’ಪ್ರಿಕ್ಸಾಂತ್ ಜಯರಾಮ್ ಭಾಯ್ರ್!

ಯು.ಎಸ್. ಬ್ಯಾಡ್’ಮಿಂಟನ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್’ಪ್ರಿಕ್ಸಾಂತ್ ಜಯರಾಮ್ ಭಾಯ್ರ್!

ಯು.ಎಸ್.ಎ ಹಾಂತು ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್’ಮಿಂಟನ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್’ಪಿಕ್ಸ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಅಜಯ್ ಜಯರಾಮ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಂತ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಜಪಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾಂತಾ ತ್ಸುಸುನೆಯಾಮಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸ್ಫ್ರೇಟ್ ಸೆಟ್ಟಾಂನಿ ತೊ ಸಲ್ವಲೊ...

ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಒಪನ್ ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಲೆಂ

ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಒಪನ್ ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಲೆಂ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಒಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್, ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಂತ್ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ವಾಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕ್ 21-8, 21-12, ಸೆಟ್ಟಾಂನಿ ಸಲ್ವುನ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಫೈನಲಾಂತ್, ವಿಶ್ವ್ ರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ 12’ವೆಂ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.