ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೆಚಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ

Monday 23 Jan 2017 10:46am
ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೆಚಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ
 

ಏಕ್ ದಿವಸಿಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ ತೀನ್ ಮೆಚಾಂ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಮೆಚಾಂ ಭಾರತಾನ್ ಜಿಕೊನ್ ಸರಣಿ ಜಿಕ್’ಲ್ಲಿ. ಕಾಲ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಆನಿಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಭಾರತಾ ವಯ್ರ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಸರಣಿ 2-1 ಹ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲಿ.

ಕೇದಾರ್ ಜಾದವ್ ಆನಿಂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಥರಾನ್ ಖೇಳ್ ಖೆಳೊನ್’ಯಿ ಭಾರತ್ 5 ರನ್ನಾಂಕ್ ಸಲ್ವಾಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾನ್ 321 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾರತಾಕ್ 322 ರನ್ನಾಂಚಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಸುರ್ವಾತೆಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ವೆಗಿಂ ಔಟ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರಾಶಾ ದಿತಾನಾ ಕೇದಾರ್ ಜಾದವ್ ಆನಿಂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾ ವರ್ವಿಂ ಜಿಕ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಿವಾಳ್ ಕೆಲಿ, ಪೂಣ್ ಸಲ್ವಣಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜಯ್ ಪಡ್ಲಿ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.