ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಕ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್

Saturday 21 Jan 2017 9:54am
ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಕ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್
 

ಮಲೇಶಿಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಲೇಶಿಯನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್’ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.

ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಇಂಡೊನೇಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫಿತ್ರಿಯಾನಿ ವಿರೋಧ್ 21-15, 21-14 ಹ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಅಂಕ್ ಜೋಡ್ನ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಂತ್ ಹೊಂಕೊಂಗಾಚ್ಯಾ ನಯಿಪ್ ಪೂಯಿ ಯಿನ್ ಹಿಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ಖೆಳ್ತೆಲೆಂ.

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲಾಂತ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲೊ ಆಜಯ್ ಜಯರಾಮ್ ಇಂಡೊನೇಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಿಂಟಿಂಗ್ ವಿರೋಧ್ ಸಲ್ವಾಲೊ ಆನಿಂ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.