65 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಶೂಟಿಂಗಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ

Saturday 21 Jan 2017 7:44am
65 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಶೂಟಿಂಗಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ
 

ಕೇವಲ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ತರ್ಭೆತಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 65 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, ಪುಣೆಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 60’ವ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪದಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ಹೊ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಸೈನಾಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲ್ ಯಾದವ್ ಹಿಣೆಂ 10 ಎಂ.ಏರ್. ಪಿಸ್ತುಲ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ 341/400 ಅಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೆ ಪದಕ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ.

ನವಿದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಟೊಪ್ ಗನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಕಾಡೆಮಿಂತ್ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲಾನ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಯ್’ಪುರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ| ಕರ್ನಿ ಸಿಂಗ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್’ಯಿ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೆ ಪದಕ್ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೆಂ.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಫಿಲ್ಮ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಂದ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಮರಣ್

ಫಿಲ್ಮ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಂದ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಮರಣ್

‘ಮಾಸ್ತಿಗುಡಿ’ ಕ್ಲೈಮೆಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ವೆಳಾರ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವಚಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಲೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾಂ...

ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಗುಳ್ಯಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್, 5 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಗುಳ್ಯಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್, 5 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ 5 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಸಾಗ್ಸಿಲಾಂ ಖಂಯ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.