65 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಶೂಟಿಂಗಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ

Saturday 21 Jan 2017 8:44am
65 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಶೂಟಿಂಗಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ
 

ಕೇವಲ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ತರ್ಭೆತಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 65 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, ಪುಣೆಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 60’ವ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪದಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ಹೊ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಸೈನಾಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲ್ ಯಾದವ್ ಹಿಣೆಂ 10 ಎಂ.ಏರ್. ಪಿಸ್ತುಲ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ 341/400 ಅಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೆ ಪದಕ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ.

ನವಿದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಟೊಪ್ ಗನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಕಾಡೆಮಿಂತ್ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲಾನ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಯ್’ಪುರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ| ಕರ್ನಿ ಸಿಂಗ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್’ಯಿ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೆ ಪದಕ್ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.