ಏಕ್ ದಿವಸೀಯ್ ಮೆಚಾಂತ್ 350’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾರತಾಚೊ ದಾಖ್ಲೊ

Friday 20 Jan 2017 10:08am
ಏಕ್ ದಿವಸೀಯ್ ಮೆಚಾಂತ್ 350’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾರತಾಚೊ ದಾಖ್ಲೊ
 

ಕಟಕ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ವಿರೋಧ್ ಖೆಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಏಕ್ ದಿವಸೀಯ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾರತಾನ್ 381 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಖೆಳಾಂನಿ 350’ಚ್ಯಾಕೀ ವಯ್ರ್ ರನ್ನ್ ಭಾರತಾನ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾನ್ 22 ಪಾವ್ಟಿಂ 350’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ 23 ಪಾವ್ಟಿಂ 350’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ 1999’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರೋಧ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆಪಾವ್ಟಿಂ 350’ಚಿ ಗಡ್ ಉತರ್ಲೆಲೆ. ತ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಗಂಗೂಲಿನ್ 183 ಆನಿಂ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡಾನ್ 145 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್, 318 ರನ್ನ್ ದೊಗಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಡ್ಲ್ಲೆ.

ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಾ ವಿರೋಧ್ ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರಾನ್ ಔಟ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ 186 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲೆ ಆನಿಂ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡಾನ್ 153 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲೆ.

2007’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿಶ್ವ ಕಪಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ 413 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲೆ. ಅಶೆಂ 23 ಖೆಳಾಂನಿ ಭಾರತಾನ್ 350’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.