ಏಕ್ ದಿವಸೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೆಚಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಮೆಚ್’ಯಿ ಭಾರತ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ!

Friday 20 Jan 2017 9:55am
ಏಕ್ ದಿವಸೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೆಚಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಮೆಚ್’ಯಿ ಭಾರತ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ!
 

ಕಟಕ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ವಿರೋಧ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ದಿವಸೀಯ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಕಾಲ್ ದುಸ್ರೆಂ ಮೆಚ್’ಯಿ 15 ರನ್ನಾಂನಿ ಜಿಕ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಖೆಳಾಂಚಿ ಸರಣ್ ಜಿಕ್ಲಿ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಮೆಚ್ ಉರ್ಲಾಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾನ್ 381 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ 382 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪಂತಾಹ್ವನ್  ದಿಲ್ಲೆಂ.

ಜೀಕ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಬರೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 50 ಒವರಾಂಕ್ 8 ವಿಕೆಟಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ 366 ರನ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ.

ಭಾರತ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಆನಿಂ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗಾನ್ ಸೆಂಚ್ಯುರಿ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯೊ.

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವರಾಜಾನ್ ಭೋವ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ದಿವಸೀಯ್ ಮೆಚಾಂತ್ಲೆಂ 16’ವೆಂ ಶತಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿಚೆಂ 10’ವೆಂ ಶತಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.