ಆಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾಡ್ರಿಕ್ ಆನಿಂ ರಾಮ್ ದೇವಾಚಿ ಕುಸ್ತಿ

Thursday 19 Jan 2017 7:28am
ಆಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾಡ್ರಿಕ್ ಆನಿಂ ರಾಮ್ ದೇವಾಚಿ ಕುಸ್ತಿ
 

ನವಿದಿಲ್ಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕುಸ್ತಿ ಪಹಲ್ವಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಕುಸ್ತಿ ಖೆಳ್ಳಾಂ, ಪೂಣ್ ವಿದೇಶಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕುಸ್ತಿ ಖೆಳಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಯೋಗಗುರು ರಾಮ್ ದೇವ್.

2008'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕುಸ್ತಿ ಪಹಲ್ವಾನ್ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಉಕ್ರೇನಾಚ್ಯಾ ಆಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾಡ್ರಿಕಾನ್ ಸಲ್ವಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ರಾಮ್’ದೆವಾನ್ ಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಕುಸ್ತಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ.

ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೊ ಕುಸ್ತಿ ಲೀಗ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಪಂಜಾಬ್ ಆನಿಂ ಮುಂಬಯ್ ಮಧೆಂ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ವಿದೇಶಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಹಲ್ವಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಕುಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರಾಲಾಗಿಂ ಹರಿದ್ವಾರಾಂತ್ ಕುಸ್ತಿ ಖೆಳ್’ಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ಆಂಡ್ರೆಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ. ಆನಿಂ ಆಂಡ್ರೆನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಯಾ ಖಂಯ್.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಗಾಯ್ಚಿ ಹತ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ಗಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹತ್ತ್ಯಾ, ಹೆಂ ದೊನೀ ರಾವಯ್ಜಯ್:  ಬಾಬಾ ರಾಮ್‌ದೇವ್

ಗಾಯ್ಚಿ ಹತ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ಗಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹತ್ತ್ಯಾ, ಹೆಂ ದೊನೀ ರಾವಯ್ಜಯ್: ಬಾಬಾ ರಾಮ್‌ದೇವ್

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ದೇಶಾಂತ್ ಗಾಯ್ಚಿ ಹತ್ತ್ಯಾ ರಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮ್ ದೇವ್ ಹಾಣೆಂ ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಎನ್ಐ ಖಬ್ರೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ರಾಮ್‌ ದೇವ್ "ಗಾಯ್ಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಗಾಯೆ ಖಾತಿರ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.