ಏಕ್ ದಿವಸೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ವಿರೋಧ್ ಭಾರತಾಕ್ ಜೀಕ್

Monday 16 Jan 2017 9:47am
ಏಕ್ ದಿವಸೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ವಿರೋಧ್ ಭಾರತಾಕ್ ಜೀಕ್
 

ಪುಣೆ: ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಮಧೆಂ ತೀನ್ ಏಕ್ ದಿವಸಿಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೆಚಾಂ ಆಸಾತ್. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಪುಣೆಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ಭಾರತಾನ್ ಅದ್ಭೂತ್ ಜೀಕ್ ಜೊಡ್ಲಿ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಖೇಳ್ ಖೆಳೊನ್ 350 ರನ್ನ್ 50 ಒವರಾಂನಿ ಕಾಡ್ಲೆ. 351 ರನ್ನಾಂಚಿ ಲಕ್ಷ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಖೇಳ್ ದಾಖವ್ನ್ 11 ಬೊಲ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಾತ್ ವಿಕೆಟಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ 356 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆ ಆನಿಂ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ.

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆನಿಂ ಕೇದಾರ್ ಜಾದವ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಶತಕಾಂ ವರ್ವಿಂ ಹಿ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ 1 ಆನಿಂ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 8 ರನ್ನಾಂಕ್ ಔಟ್ ಜಾಲೆ. 61 ರನ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ಆನಿಂ ದೋನ್ ವಿಕೆಟಿ ಗೆಲ್ಯೊ. ತರೀಪುಣ್ ಜಾದವ್ ಆನಿಂ ಕೊಹ್ಲಿನ್ ಖೇಳ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಅಶೆಂ ಭಾರತ್ 1-0 ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಖೇಳ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ.

KD

 

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.