ಸತತ್ 40 ಮೆಚಾಂ ಸಲ್ವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಕೊನ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡಾನ್ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ

Saturday 14 Jan 2017 12:30pm
ಸತತ್ 40 ಮೆಚಾಂ ಸಲ್ವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಕೊನ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡಾನ್ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ
 

ನವಿದಿಲ್ಲಿ: ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್’ಬೊಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಪೇನಾಚೆಂ ‘ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್’ ಫುಟ್’ಬೊಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸತತ್ 40 ಮೆಚಾಂ ಖೆಳೊನ್ ಸಲ್ವಾನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ.

ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಕೊಪಾ ಡೆಲ್ ರೆಯ್ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ 3-3 ಗೊಲಾಂನಿ, ಸೆವಿಲ್ಲೆ ಫುಟ್’ಬೊಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾ ವಿರೋಧ್ ‘ಡ್ರಾ’ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನವೊ ಇತಿಹಾಸ್ ರಚ್ಲೊ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ 9 ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಖಂಚ್ಯೆಂಯಿ ಮೆಚ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ನಾಂ. 30 ಮೆಚಾಂನಿ ಜೀಕ್ ಆನಿಂ 10 ಮೆಚಾಂ ‘ಡ್ರಾ’ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. 2015-16 ವರ್ಸಾಯಿ 39 ಮೆಚಾಂ ಜಿಕೊನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.