ಸತತ್ 40 ಮೆಚಾಂ ಸಲ್ವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಕೊನ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡಾನ್ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ

Saturday 14 Jan 2017 11:30am
ಸತತ್ 40 ಮೆಚಾಂ ಸಲ್ವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಕೊನ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡಾನ್ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ
 

ನವಿದಿಲ್ಲಿ: ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್’ಬೊಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಪೇನಾಚೆಂ ‘ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್’ ಫುಟ್’ಬೊಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸತತ್ 40 ಮೆಚಾಂ ಖೆಳೊನ್ ಸಲ್ವಾನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ.

ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಕೊಪಾ ಡೆಲ್ ರೆಯ್ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ 3-3 ಗೊಲಾಂನಿ, ಸೆವಿಲ್ಲೆ ಫುಟ್’ಬೊಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾ ವಿರೋಧ್ ‘ಡ್ರಾ’ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನವೊ ಇತಿಹಾಸ್ ರಚ್ಲೊ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ 9 ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಖಂಚ್ಯೆಂಯಿ ಮೆಚ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ನಾಂ. 30 ಮೆಚಾಂನಿ ಜೀಕ್ ಆನಿಂ 10 ಮೆಚಾಂ ‘ಡ್ರಾ’ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. 2015-16 ವರ್ಸಾಯಿ 39 ಮೆಚಾಂ ಜಿಕೊನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೊ.

UD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವ್, ವಿಶ್ವಾಂತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ!

ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವ್, ವಿಶ್ವಾಂತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ!

ಜಾರ್ಖಂಡ್-ರಾಂಚಿ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಟಪ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಿಶ್ವಾಂತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಉಟಪ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಆಜ್ ವಿಶ್ವಾಂತ್ ಫುಟ್’ಬೊಲ್ ಖೆಳಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. 2013ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸ್ಪೇನಾಂತ್...

ಮೆಸ್ಸಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಉಮೊ!

ಮೆಸ್ಸಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಉಮೊ!

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಫುಟ್’ಬೊಲ್ ಖೆಳಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲೊ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಪ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಬದ್ಲುನ್ ಪರತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಉರುಗ್ವೇ ವಿರೋಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಟ್’ಬೊಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ 42 ಮಿನುಟಾಂನಿ ಗೋಲ್ ಮಾರ್ನ್ ಜೀಕ್ ಜೊಡ್ಲಿ ಆನಿ 2018‘ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್...

ಯುರೋಪ್ ಫುಟ್’ಬಾಲ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಪೊರ್ತುಗಲ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್!

ಯುರೋಪ್ ಫುಟ್’ಬಾಲ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಪೊರ್ತುಗಲ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್!

ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಪೊರ್ತುಗಲ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಮಧೆಂ ಪೊರ್ತುಗಲ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಸಗ್ಳೊ ದೇಡ್ ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ಖೆಳ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದೊನೀ ಪಂಗಡ್ ಗೋಲ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ...

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಲಿಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನಿವೃತ್ತ್!

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಲಿಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನಿವೃತ್ತ್!

ಚಿಲಿನ್ ಕೋಪಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್’ಶಿಪ್ ಜಿಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಠೀಣ್ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಜೆಂಟಿನಾಚ್ಯಾ ಲಿಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಿ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟಾಂತ್’ಯಿ ಗೋಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಖಾತಿರ್...

ಕೋಪಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್: ಚಿಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್!

ಕೋಪಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್: ಚಿಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್!

ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟಾಂತ್ ಆರ್ಜೆಂಟಿನಾಕ್ ಸಲ್ವಯಿಲ್ಲೆಂ ಚಿಲಿ, ಪರತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾಲೆಂ. 120 ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಖಂಚೊಚ್ ಗೋಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟಾಂತ್ ಚಿಲಿ 4-2 ಗೊಲಾಂನಿ ಆರ್ಜೆಂಟಿನಾ ವಯ್ರ್ ಮ್ಯಾಚ್...

ಫುಟ್ಬಾಲಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ಳಿ!

ಫುಟ್ಬಾಲಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ಳಿ!

ಜಾರ್ಖಂಡಾಂತ್ಲಿ ಬೋವ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್’ಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಉಟಪ್’ಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಆಜ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳಾಂತ್ ವಿಶ್ವ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್! 2013’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸ್ಪೇನಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನ್’ಮೆಂಟಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಮೆಡಲ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.