ರೋಹನ್ ಆನಿಂ ಜೀವನಾಕ್ ಚೆನ್ನೈ ಒಪನ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ

Monday 9 Jan 2017 9:19am
ರೋಹನ್ ಆನಿಂ ಜೀವನಾಕ್ ಚೆನ್ನೈ ಒಪನ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ
 

ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಚೆನ್ನೈಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆನ್ನೈ ಒಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳಾಂತ್ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಆನಿಂ ಜೀವನ್ ನೆಡುಂಚಳಿಯನಾನ್ ಬರೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾತ್.

ಭಾರತಾಚ್ಯೆಚ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಪುರವ್ ರಾಜಾ ಆನಿಂ ಡಿವಿಜ್ ಶರಣ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಹನ್ ಆನಿಂ ಜೀವನಾನ್ 6-3, 6-4 ಸೆಟ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ತೆ ಜಿಕ್ಲೆ.

5 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಪಂಗಡ್ ಚೆನ್ನೈ ಒಪನ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಲೆ. 2011'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜೆದ್ನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಚ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲೆ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಆನಿಂ ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಹಾಂಣಿಂ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್’ಲ್ಲಿ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.