ರಣಜಿಂತ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರಾಚೆಂ ಸಾಧನ್

Saturday 10 Dec 2016 1:03pm
ರಣಜಿಂತ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರಾಚೆಂ ಸಾಧನ್
 

ಮೊಹಾಲಿಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಂತ್ ವಿನಯ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾಖಾಲ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ 10 ವಿಕೆಟಿ ದವರ್ನ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ.

ಹಾಚ್ಯೆ ಸಂಗಿಂ ಆರ್. ವಿನಯ್ ಕುಮರಾನ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ. ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ 2,000’ಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ರನ್ನ್ ಆನಿಂ 350’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಿಕೆಟಿ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧ್ 56 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಔಟ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಉರ್ಲೊ. ಅಶೆಂ 2,000 ರನ್ನ್ ಉತರ್ಲೊ. 90 ಖೇಳ್ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ 354 ವಿಕೆಟಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸುನಿಲ್ ಜೋಶಿನ್ 117 ಖೇಳ್ ಖೆಳೊನ್ 4,116 ರನ್ನ್ ಆನಿಂ 479 ವಿಕೆಟಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ರಣಜಿ ಖೆಳಾಂತ್ ಅತೀ ಚಡ್ ವಿಕೆಟಿ ಘೆತ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಂಬರ್ ವನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪಂಜಾಬಾಚ್ಯಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಮದನ್ ಲಾಲಾನ್ 351 ವಿಕೆಟಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.