ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿನ್ ಕರೊಡ್’ಪತಿ ಖರಾರಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿ

Friday 9 Dec 2016 11:20am
ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿನ್ ಕರೊಡ್’ಪತಿ ಖರಾರಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿ
 

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ರಣಜಿ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಕರೊಡ್’ಪತಿ ಜಾಲೊ.

ಉತ್ತರ್’ಖಂಡ್ ಮುಳಾಚೊ 19 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲೊ ರಿಶಬ್ ಪಂತ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಿಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸಾ ಆನಿಂ 7 ಮೆಚಾಂನಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ 903 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತು 4 ಶತಕ್ ಆನಿಂ ದೋನ್ ಅರ್ಧೆ ಶತಕ್ ಆಸೊನ್ ಗರಿಷ್ಟ್ ರನ್ನ್ 308 ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ದೇಶಿಯ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂನಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಿ ದಾರಾಂ ಥಾಪುಡ್ತಾ.

ತಾಣೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಕ್ವಿಪ್’ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಸಂಗಿಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಕರೊಡ್’ಪತಿ ಖರಾರಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ರಾಯ್’ದೂತ್ ಜಾಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.