413 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಪಂಕಜ್ ಶಾ!

Monday 26 Dec 2016 10:31am
413 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಪಂಕಜ್ ಶಾ!
 

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ: ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ 413 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಎಕಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ.

ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳಾಚೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಪಂಕಜ್ ಶಾ, ಔಟ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ 413 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಖೆಳಾ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಗಮನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ಲಾಂ. ಬಂಗಾಳ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಡಿವಿಷನ್-1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗಾಂತ್ ಬರಿಷಾ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮಾ ಪಾಸತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಕಜ್ ಶಾ’ನ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಸಂಸದ್ ಪಂಗ್ಡಾ ವಿರೋಧ್ ಹೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ.

23 ಸಿಕ್ಸರ್, 44 ಬೌಂಡರಿ ಮಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಂಕಜಾನ್ 413 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬರಿಷಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ 708 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.