ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕರುಣ್ ನಾಯರಾನ್ ತಿದೊಡಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲಿ!

Tuesday 20 Dec 2016 12:11pm
ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕರುಣ್ ನಾಯರಾನ್ ತಿದೊಡಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲಿ!
 

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆ ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೆಚಾಂತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕರುಣ್ ನಾಯರಾನ್ 303 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲೊ. ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಭಾರತಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೊ.

ಕರುಣಾನ್ ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ 306 ಬೊಲಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಸ್ರಿ ಸೆಂಚ್ಯುರಿ ಫಕತ್ 75 ಬೊಲಾಂನಿ ಕೆಲಿ.

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿಕ್ ಎಕಾ ರನ್ನಾಕ್ ಚುಕ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ನಿರಾಶಾ ಜಾಲಿ. ಪೂಣ್ ತಾಚೊಚ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಕರುಣಾನ್ ತಿದೊಡಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿಲೊ. ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಕ್ 7 ವಿಕೆಟಿಂಕ್ 759 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಖೇಳ್ ಜಾಹಿರ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಜ್ ಪಾಂಚ್ವೊ ದೀಸ್, ಭಾರತ್ ಜಿಕ್ತಾ ವ ಮೆಚ್ ಡ್ರಾ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.