ಖೊಬ್ರ್ಯಾಚೊ ಹಲ್ವಾ (Coconut Halwa)

Thursday 6 Oct 2016 11:09am
ಖೊಬ್ರ್ಯಾಚೊ ಹಲ್ವಾ (Coconut Halwa)
 

ದಸರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಖಾಣಾಂ ಘರಾಂನಿ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂತು ನಾರ್ಲಾಚೊ ಹಲ್ವಾ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಾರ್ಲಾಚೊ ಹಲ್ವಾ ಕರುಂಕ್ ಭೋವ್ ಸುಲಭ್!

ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು:  1 ಕಪ್ ಖೊಬ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಚೂನ್, 1 ಕಪ್ ಸಾಕರ್, 1/2 ಕಪ್ ಉದಾಕ್, ಇಲ್ಲೊ ಎಳಾಂಚೊ ಪಿಟೊ.

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಖೊಬ್ರ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಿಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಿಟೊ ಕರಿಜಯ್. ಎಕಾ ಬಾಣಾಲ್ಯಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಆನಿಂ ಸಾಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಕ್ ಕರಾ. ಪಾಕ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಳಾಂ ಪಿಟೊ ಆನಿಂ ಖೊಬ್ರ್ಯಾ ಚೂನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಭರ್ಸುನ್ ತಾಚಿ ಆಡಿ ಸುಟ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಾಳ್ನ್ ಆಸಾಜಯ್. ಆಡಿ ಸುಟ್ತಾನಾ ಪ್ಲೇಟಿಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತೂಪ್ ಲಾವ್ನ್ ತಾಂತು ವೊತಿಜಯ್. ನಿವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಟ್ಕೆ ಕರಿಜಯ್.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.