ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಚೋರಿ (Capsicum Kachori)

Saturday 1 Oct 2016 4:07am
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಚೋರಿ (Capsicum Kachori)
 

ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಚೋರಿ ಚಡಾವತ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯೆಂಯಿ ಘರಾಚ್ ಸುಲಾಭಾಯೆನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್’ಯಿ ಖುಶಿ. ತಶೆಂ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಚೋರಿ ಕರ್ಚಿ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿತಾಂವ್.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಮೈದಾ 250 ಗ್ರಾಂ, 5-6 ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ (ಧಾಕ್ಟ್ಯೊ), ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲ್ಯೊ, ಆಲೆಂ, ಕನ್ಪಿರ್ ಭಾಜಿ, ಪುದೀನಾ, ನಾರ್ಲಾ ಚೂನ್, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್, ಇಂಗ್, ಜಿರೆಂ, ಗರಂ ಮಸಾಲಾ, ತೂಪ್ ಆನಿಂ ಭಾಜುಂಕ್ ತೇಲ್.

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಮೈದಾ ಬರೆಂ ಮೊಳಿಜಯ್. ಮೊಳ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲೆಂ ತೂಪ್ ಘಾಲಿಜಯ್. 2 ಘಂಟೆ ದವರಿಜಯ್. ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಬಾಣಾಲ್ಯಾಂತ್ 4 ಕುಲೆರಾಂ ತೂಪ್ ದವರ್ನ್ ಪೊಣ್ಣ್ ಘಾಲಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಆನಿಂ ಆಲೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾವಯ್ಜಯ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾವಯ್ಜಯ್. ನಾರ್ಲಾ ಚೂನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಭರ್ಶಿಜಯ್. ಮೀಟ್, ತಿಕ್ಸಾಣ್ ಆನಿಂ ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಭರ್ಸುನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ದವರ್ನ್, ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮೈದಾ ಪಿಟಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಉರುಲ್ಲೆಂ ತೂಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಮೊಳಿಜಯ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುರಿ ಪರಿ ಲಾಟುನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೂನ್ ಮಧೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗುಳೆ ಕರ್ನ್ ತೆಲಾಂತ್ ಭಾಜಿಜಯ್. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಚೋರಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.