ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ (Rava Roti)

Sunday 25 Sep 2016 1:55am
ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ (Rava Roti)
 

ಆಪ್ರೂಬ್ ತರೀ ಸಕಾಳಿಂ ವ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚ್ಹಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ತಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ರವೊ, 3 ಕುಲೆರಾಂ ನಾರ್ಲಾ ಚೂನ್, ಆಲೆಂ ಧಾಡಾವ್ನ್ ವ ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದುನ್ 1/4 ಕುಲೆರ್, 2-3 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಸಾಕರ್, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್, 2 ಕುಲೆರಾಂ ತೇಲ್.

ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸುನ್, ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಮೊಳಿಜಯ್ ಆನಿಂ 20 ಮಿನುಟಾಂ ಅಶೆಂಚ್ ಸೊಡಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತವೊ ಗ್ಯಾಸಾರ್ ದವರ್ನ್ ತಾಪೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಚಾಪಾತ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂ ಇತ್ಲೆ ಪೀಟ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯಾ ಭಾಕ್ರ್ಯಾ ಪರಿ ತವ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಜೆಯ್. ತವ್ಯಾರ್ ದೋನ್’ಯಿ ಕುಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಭಾಜಿಜಯ್. ಬರ್ಯ್ಯೊ ಭಾಜ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ರುಚಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

VV

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ರವ್ಯಾಚೆ ವಡೆ (Rava Vada)

ರವ್ಯಾಚೆ ವಡೆ (Rava Vada)

ಸಬಾರ್ ಥರಾಂಚೆ ವಡೆ ಆಸಾತ್. ವಡ್ಯಾಂಚಿ ರೂಚ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರವ್ಯಾಚೆ ವಡೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲಿ ಝಳಕ್ ದಿತಾಂವ್. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ರವೊ 1/2 ಕಿಲೊ, ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ 8, ಪಿಯಾವ್ 4, ನಾರ್ಲಾ ಚೂನ್ 1/2 ಕಪ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.