ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ (Rava Roti)

Sunday 25 Sep 2016 1:55am
ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ (Rava Roti)
 

ಆಪ್ರೂಬ್ ತರೀ ಸಕಾಳಿಂ ವ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚ್ಹಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ತಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ರವೊ, 3 ಕುಲೆರಾಂ ನಾರ್ಲಾ ಚೂನ್, ಆಲೆಂ ಧಾಡಾವ್ನ್ ವ ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದುನ್ 1/4 ಕುಲೆರ್, 2-3 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಸಾಕರ್, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್, 2 ಕುಲೆರಾಂ ತೇಲ್.

ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸುನ್, ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಮೊಳಿಜಯ್ ಆನಿಂ 20 ಮಿನುಟಾಂ ಅಶೆಂಚ್ ಸೊಡಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತವೊ ಗ್ಯಾಸಾರ್ ದವರ್ನ್ ತಾಪೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಚಾಪಾತ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂ ಇತ್ಲೆ ಪೀಟ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯಾ ಭಾಕ್ರ್ಯಾ ಪರಿ ತವ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಜೆಯ್. ತವ್ಯಾರ್ ದೋನ್’ಯಿ ಕುಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಭಾಜಿಜಯ್. ಬರ್ಯ್ಯೊ ಭಾಜ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ರುಚಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.