ಮುಗಾ ದಾಳಿಚೆಂ ವೋರ್ನ್ (Moong Dal Payasam)

Thursday 15 Sep 2016 3:51am
ಮುಗಾ ದಾಳಿಚೆಂ ವೋರ್ನ್ (Moong Dal Payasam)
 

ವೊರ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಯೆತಾ. ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಮುಗಾ ದಾಳಿಚ್ಯಾ ವೊರ್ನಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಮುಗಾದಾಳ್ 2 ಕಪ್ಪಾಂ (250ಗ್ರಾಂ), ನಾರ್ಲಾ ಚೂನ್ 1 ಕಪ್, ರುಚಿ ಪುರ್ತೆಂ ಗೋಡ್, ಎಳೊ, ಏಕ್ ಕಪ್ ದೂದ್, 10 ಕಿಸ್ಮಿಸ್ಯೊ, 10 ಕಾಜು ಮೊಯ್, 5 ಕುಲೆರಾಂ ತೂಪ್

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಬಾಣಾಲ್ಯಾಕ್ ತೂಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾರೀಕ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ದಾಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಜಿಜಯ್. ತಾಂಬ್ಶಾ ವರ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೀನ್ ಕಪ್ಪಾಂ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕುಕ್ಕರಾಂತ್ ಉಕ್ಡುಂಕ್ ದವರಿಜಯ್. ತೀನ್ ವಿಸಿಲಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಉಜೊ ಬಾರೀಕ್ ಕರಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೋಡ್, ಉದ್ಕಾಂತ್ ಖಿರವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಾಳಿಕ್ ಘಾಲಿಜಯ್, ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ಚೂನ್ ಮಿಕ್ಸರಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಎಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಗಂದ್ ವಾಟಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಸ್ತು ಉಕಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಾಳಿಕ್ ಭರ್ಶಿಜಯ್. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕಪ್ ದೂದ್ ಘಾಲಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜುಚ್ಯೆ ಮೊಯ್ ಆನಿಂ ಕಿಸ್ಮಿಸ್ಯೊ ತುಪಾಂತ್ ಭಾಜುನ್ ಉಕಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಾಳಿಕ್ ಘಾಲಿಜಯ್. ಬರೊ ಏಕ್ ಖತ್ಕತೊ ಕಾಡಿಜಯ್, ವೋರ್ನ್ ರೆಡಿ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.