ಟೊಮೆಟೊ ಚೆಟ್ಣಿ (Tomato Chutney)

Saturday 10 Sep 2016 3:31am
ಟೊಮೆಟೊ ಚೆಟ್ಣಿ (Tomato Chutney)
 

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1/2 ಕಿಲೊ ಟೊಮೆಟೊ, 2 ಪಿಯಾವ್, 10 ಲೊಸ್ಣಿಚ್ಯೊ ಬೊಯೊ, 3 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ, ಇಲ್ಲಿಶಿ ಆಮ್ಸಾಣ್, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್, ಇಲ್ಲೊ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲೊ ಆನಿಂ ಬೆವಾಪಾಲೊ.

ಪೊಣ್ಣಾಕ್: 1/2 ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1/2 ಕುಲೆರ್ ಸಾಸಾಂವ್ ಆನಿಂ ಇಲ್ಲೊ ಹಿಂಗ್.

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾಣಾಲೆಂ ಗೆಸಾರ್ ದವರ್. ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ವೋತ್. ತೇಲ್ ತಾಪೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಪಿಯಾವ್, ಲೊಸುಣ್, ಟೊಮೆಟೊ ಆನಿ ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಉಬ್ಜುನ್ ಘೆಯಾ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾನಾ, ಬೆವಾಚಿ ಪಾನಾಂ ಆಮ್ಸಾಣ್ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂತ್ ಗಂದ್ ವಾಟಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಸ್ವಾಚೆಂ ಪೊಣ್ಣ್ ದಿಯಾ. ಆನಿಂ ಬರೊ ಖತ್ಕತೊ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಗೆಸಾರ್ ದವರಾ. ತಿ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಡಾ. ಟೊಮೆಟೊ ಚೆಟ್ಣಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ರುಚಿಕ್.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.