ಉಡ್ದಾಚೆ ವಡೆ (Urid Vada)

Sunday 4 Sep 2016 4:45am
ಉಡ್ದಾಚೆ ವಡೆ (Urid Vada)
 

ವಡೆ ಆನಿ ಇಡ್ಲಿಚೆಂ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ. ಸಾಂಬಾರ್ ಆನಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಡೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬಾರಿಚ್ ರುಚಿಕ್. ಉಡ್ದಾಚ್ಯೆ ವಡೆ ಘರಾಚ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾ ದಿತಾಂವ್ ತಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಉಡ್ದಾ ದಾಳ್ ½ ಕಿಲೊ, ನಾರ್ಲ್ ಚೆಂಚುನ್ ದೋನ್ ವೊಳಿಂ, ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯೆ ಪೀಟ್ 1 ಕಪ್, ಲ್ಹಾನ್ ಆಲೆಂ, ಕಾತರ್ಲೆಲಿ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ 10, ಕನ್ಫಿರೆ ಪಾನಾಂ, ಬೆವಾಪಾಲೊ, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್, 7-8 ಮಿರಿಯಾಂ, ಸೊಡಾ ಪಿಟೊ ಆನಿ ಭಾಜುಂಕ್ ತೇಲ್

ಕರ್ಚ್ಯೆಂ ವಿಧಾನ್: ಉಡ್ದಾ ದಾಳ್ ತೀನ್ ಘಂಟೆ ತರೀ ಭಿಜತ್ ಘಾಲಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಕ್ಸಿಂತ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡಾ. ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಮೀಟ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೊ ಮಸಾಲೊ ಘಾಲ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಭರ್ಶಿಯಾ.

ಎಕಾ ಬಾಣಾಲ್ಯಾಂಕ್ ತೇಲ್ ದವರ್ನ್ ತಾಪಯಾ. ಬರೊ ಖತ್ಕತೊ ಯೆತಾನಾ ಎಕ್ಯೆಕ್’ಚ್ ವಡೊ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಸೊಡಾ. ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾತಾನಾ ಕಾಡ್ಯೆತಾ. ಸಾಂಬಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬರೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.