ಪಾಲಕ್ ಕಚೋರಿ (Palak Kachori)

Sunday 28 Aug 2016 6:15am
ಪಾಲಕ್ ಕಚೋರಿ (Palak Kachori)
 

ಕಚೋರಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾ. ಥೊಡೆ ಮಸಾಲಾ ಕಚೋರಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡೆ ರಾಂದ್ವಯೆಚಿ ಕಚೋರಿ ಖಾತಾತ್. ಪಾಲಕ್ ಪಾನಾಂಚ್ಯೊ ಕಚೋರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಖಾಂವ್ಕ್’ಯಿ ರುಚ್ತಾತ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್’ಯಿ ಬರ್ಯ್ಯೊ. 

ಪಾಲಕ್ ಕಚೋರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಪ್ ಮೈದಾ, ತೀನ್ ಕುಲೆರಾಂ ಪಾಲಕಾಚೊ ರೋಸ್, ಅರ್ಧೆಂ ಕುಲೆರ್ ವೊವೊಂ, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್,  ಭಾಜುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೇಲ್.

ಪಾಲಕ್ ಕಚೋರಿ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಎಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಮೈದಾ ಪೀಟ್, ಮೀಟ್, ಪಾಲಕಾಚೊ ರೋಸ್, ವೊವೊಂ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಮೊಳಿಜಯ್. ಮಾಗಿರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗುಳೆ ಕರಿಜಯ್ ಆನಿ ಪೂರಿಚ್ಯಾ ಆಕೃತಿ ಪರಿಂ ತಯಾರ್ ಕರಿಜಯ್. ಬಾನಾಲ್ಯಾಂತ್ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಪಂವ್ಕ್ ದವರಿಜಯ್, ತೇಲ್ ಸಳ್ಸಳ್ತಾನಾ ಪೂರಿ ತಾಂತು ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಜಿಜಯ್.

ಹುನೊನಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಚೆಟ್ಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀಜಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.