ಪನೀರ್ ಚಣಾ ಮಸಾಲಾ (Paneer Chana Masala)

Sunday 21 Aug 2016 9:27am
ಪನೀರ್ ಚಣಾ ಮಸಾಲಾ (Paneer Chana Masala)
 

ಪನೀರ್ ಚಣಾ ಮಸಾಲಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಖಾವ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಕಾಬೂಲಿ ಚಣೆಂ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಪನೀರ್, 2 ಪಿಯಾವ್, 1 ಕುಲೆರ್ ಆಲೆಂ ಲೊಸುಣೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್, 2 ಟೊಮೆಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಜಿರ್ಯ್ಯಾ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಯಾ ಪಿಟೊ, 1/2 ಕುಲೆರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಪಿಟೊ, 1/2 ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, ಇಲ್ಲಿಶಿ ಆಮ್ಸಾಣ್, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್, ಆಕ್ರೇಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾನಾಂ, ಪೊಣ್ಣಾಕ್ ಜಿರೆಂ.

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಕಾಬೂಲಿ ಚಣೆಂ 4-6 ಘಂಟೆ ಭಿಜತ್ ಘಾಲಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಆನಿ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಕ್ಡುಂಕ್ ದವರಿಜಯ್. ತೀನ್/ಚಾರ್ ವಿಸಿಲಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಕರಿಜಯ್.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಪಯ್ಜಯ್. ತಾಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿರೆಂ ಘಾಲಿಜಯ್. ತೆಂ ಫುಟೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಪಿಯಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಬ್ಸೊ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ಭಾಜಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಲೆಂ ಲೊಸುಣೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್, ಟೊಮೆಟೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಭಾಜಿಜಯ್. ತಶೆಂ ಭಾಜುನ್ ಯೆತಾನಾ ಪನೀರಾಚ್ಯೆ ಕುಡ್ಕೆ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾ ಸೊಡಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಕೊಡ್ಲೆಲೆ ಚಣೆಂ ಘಾಲಿಜಯ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಭರ್ಶಿಜಯ್. ಆಕ್ರೇಕ್ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲೊ ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದುನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಜೆಯ್. ಚಣ್ಯಾ ಪನೀರ್ ಮಸಾಲಾ ತಯಾರ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.