ಕೇಸರಿ ಪಿಸ್ತಾ ಖಿರ್ (Kesari Pista Kheer)

Friday 19 Aug 2016 4:17am
ಕೇಸರಿ ಪಿಸ್ತಾ ಖಿರ್ (Kesari Pista Kheer)
 

ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕೇಸರಿ ಪಿಸ್ತಾ ಖಿರ್.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಅರ್ಧೆಂ ಕಪ್ ತೂಪ್, ಏಕ್ ಕಪ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದುಳ್, ಅರ್ಧೆಂ ಲೀಟರ್ ದೂದ್, 2-3 ಎಳೊ, ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಕೇಸರ್, 10-12 ಪಿಸ್ತಾ, ದೇಡ್ ಕಪ್ ಸಾಕರ್.

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಎಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ತೂಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಪಯಾ. ತಾಕಾ ತಾಂದುಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಿಕ್ಕೆ ಭಾಜಾ. ಪುಣ್ ತಾಂದುಳ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾಯ್ನಾಯೆ. ಆನ್ಯೇಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ದೂದ್ ತಾಪಂವ್ಕ್ ದವರಾ. ತಾಕಾ ಸಾಕರ್ ಘಾಲಾ. ದೂದ್ ಆಡ್ಯೆಕ್ ಲಾಗಾನಾಶೆಂ ಪಳೆಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಳೊ, ಪಿಸ್ತಾ, ಕೇಸರ್ ಘಾಲಾ. (ಪಿಸ್ತಾ ಬಾರಿಕ್ ಕಾತ್ರಿಜೆ) ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂದುಳ್ ದುದಾಂತ್ ಶಿಜಯಾ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಶಿಜ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಕರಾ ಆನಿ ನಿವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ.  ನಿವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಡ್ಜಾಂತ್ ದವರಾ. ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿಯಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.